ระบบบริหารงานร้านค้าปลีก: รองรับการดำเนินงานของธุรกิจร้านค้าปลีกภายในสนามบิน, บริหารจัดการการดำเนินงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง, พอร์ทัลสำหรับบริหารร้านค้าปลีกต่างๆ, ตู้คีออสภายในสนามบิน, การเชื่อมต่อระหว่างระบบ AIMS และ AOP ของสนามบิน

ธุรกิจร้านค้าปลีกภายในสนามบิน ถือเป็นส่วนแบ่งทางตลาด 7% ของธุรกิจค้าปลีกโดยรวม

ระบบบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก ในสายตาของบุคคลทั่วไป คือเครื่องบันทึกเงินสดที่ตั่งอยู่ตรงจุดรับชำระเงิน ซึ่งลูกค้าจะเห็นได้ภายในร้านค้าต่างๆ และในสายตาของร้านค้าปลีกเอง (ขึ้นอยู่กับบางธุรกิจ) ระบบบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกนั้น ก็อาจไม่มีอะไรไปมากกว่าเครื่องบันทึกเงินสด หรือ เครื่องคิดเลขที่ใช้คำนวณเงินที่ขายได้หรือใช้คำนวณเงินทอน อย่างไรก็ดีกับแนวโน้มที่เปลี่ยนไปและธรรมชาติของการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกที่ทวีความรุนแรงขึ้น จึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์และเทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการที่ดี พร้อมกับระบบบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในกระบวนการค้าปลีกทั้งหมด เช่น การบริหารรายได้, วิเคราะห์ยอดขาย, ติดตามสินค้าคงคลัง โดยทั้งหมดนี้ "ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล" เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ร้านค้าปลีกสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถรับรู้ข้อมูลการขายได้ในทันที และ การทำงานต้องใช้ทรัพยากรณ์หลังบ้านให้น้อยที่สุด ด้วยวิธีนี้เองจึงจะทำให้ร้านค้าปลีกมีกำไรเพิ่มมากขึ้น

ระบบบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกของบริษัท AMCCIT "AMC Retail Management System (RMS)" ได้ทำการพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมสำหรับใช้บริหารงานธุรกิจร้านค้าปลีกโดยเฉพาะ รองรับการทำงานในหลากหลายประเภทของธุรกิจค้าปลีก, เหมาะกับการดำเนินงานของร้านค้าปลีกต่างๆภายในสนามบิน และ ในช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์อีกด้วย

ระบบ RMS เป็นเครื่องมือและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย :-

1. การจัดทำโครงสร้างโมเดลของธุรกิจค้าปลีก (Retailing Business Model)
2. กลยุทธ์ร้านค้าปลีก (Retailing strategies)
3. บริหารจัดการร้านค้าสาขาต่างๆ ที่ได้รับสัมประทาน (Concessionaire Management)
4. ระบบบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management System)

ระบบบริหารงานร้านค้าปลีกต่างๆภายในสนามบิน (RMS AOP Solution) - Enables
1. สนามบิน หรือ ผู้ดูแลการดำเนินงานของร้านค้าปลีกภายในสนามบิน สามารถรับรู้ยอดขายของร้านค้าต่างๆ ได้ตลอดเวลา (ร้านค้าที่ได้รับสัมประทานภายในสนามบิน)
2. สนามบิน หรือ ผู้ดูแลการดำเนินงานของร้านค้าปลีกภายในสนามบิน สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเช่าพื้นที่จากร้านค้าได้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธภาพ
3. สนามบิน หรือ ผู้ดูแลการดำเนินงานของร้านค้าปลีกภายในสนามบิน สามารถควบคุมดูแล การดำเนินงานของร้านค้าปลีกต่างๆได้ทั้งหมด ด้วยวิธีนี้นั้นจึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีแต่ร้านค้าปลีกที่ดีที่สุด และมีศักยภาพสูงเท่านั้นที่ให้บริการอยู่ภายในสนามบิน
4. ร้านค้าปลีกต่างๆเอง ก็สามารถบริหารงานภายในร้านค้าได้ในทุกๆแง่มุม ด้วยความสดวกสบาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ฝ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ลูกค้า และ แผนกสถิติ กับข้อมูลที่รวดเร็วและมีความชัดเจน
6. ร้านค้าปลีกสามารถกำหนด "วิธีการดำเนินธุรกิจ" ที่ต้องทำการขออนุมัติในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายของธุรกิจได้
7. ร้านค้าปลีกต่างๆ สามารถควบคุมดูแลวงจรของธุรกิจได้ โดยสามารถกำหนดการสั่งซื้อได้โดยส่วนกลาง, ทำรับสินค้าเข้าคลัง, เพิ่มสินค้าใหม่ และ ทำการกำหนดราคาสินค้าต่างๆจากสำนักงานใหญ่ได้อย่างปลอดภัย

RMS Solution - การจัดทำโครงสร้างโมเดลของธุรกิจค้าปลีก (Retailing Business Model)
นี้เป็นเทคนิคในการจัดทำโครงสร้างโมเดลของธุรกิจ เรียกว่า วิธีการจัดโครงสร้างข้อมูล (Structured Information Method) วิธีนี้สามารถช่วยผู้ประกอบการธุรกิจ ในการจัดทำโครงสร้างของธุรกิจ ด้วยกลยุทธที่์ชาญฉลาด พร้อมขั้นตอนวิธีการดำเนินงานต่างๆ

RMS Solution - กลยุทธ์ร้านค้าปลีก (Retailing Strategies)
กลยุทธ์ร้านค้าปลีก เปรียบเหมือนเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการทำงานจากที่ส่วนกลาง และออกเป็นวิธีปฏิบัติให้กับพนักงานผู้ที่ปฏิบัติงาน

RMS Solution - บริหารจัดการร้านค้าต่างๆ ที่ได้รับสัมปทาน (Concessionaires Management)
เปรียบเหมือนระบบที่มีชีวิตอันประกอบด้วย การกำหนดกลยุทธ์ต่างๆทางการค้า, การกำหนดทิศทางของยุทธวิธี, นโยบายการดำเนินงาน, นโยบายของรัฐบาล และ ข้อกำหนดของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อธุรกิจ

RMS Solution - ระบบบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management System)
เป็นระบบที่ครอบคลุมและเหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ในหลากหลายประเภทเช่น สนามบิน, ธุรกิจค้าปลีกที่มีลักษณะที่ประกอบด้วยร้านค้าสาขาต่างๆ หรือ ธุรกิจที่มีลักษณะการให้บริการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม

ด้วยระบบบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกของเรา (RMS) ทำให้ผู้ประกอบการหรือฝ่ายบริหาร สามารถตรวจสอบดูแลและวางแผนการปฏิบัติงานและสามารถกำหนดทิศทางการทำงานของร้านค้าสาขาต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุดสำหรับธุรกิจ

ระบบ RMS สามารถทำให้ร้านค้าปลีกได้เห็นถึงพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า/ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ชัดเจนขึ้น ทำให้ร้านค้าปลีกสามารถกำหนดการจัดพื้นที่สำหรับเก็บสต๊อกและแสดงสินค้าได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้นและลดต้นทุนในการแบกรับสต๊อกสินค้าที่ต่ำลง ด้วยวิธีนี้จะทำให้ร้านค้าต่างๆภายในสนามบินหรือห้างสรรพสินค้าสามารถมีกำไรที่เพิ่มมากขึ้น

คุณสามารถนัดเราเพื่อทำการสาธิต ระบบต่างๆได้ ติดต่อเรา

กรณีศึกษา| สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์

Kuala Lumpur International Airport, Sepang, Selangor ได้ใช้ระบบบริหารจัดการธุรกิจร้านค้าปลีกของ บริษัท AMCCIT ในการบริหารงานร้านค้าภายในสนามบิน ระบบพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกับจำนวนของผู้โดยสาร ที่มากถึง 80 ล้านคนต่อปี เราได้รับความไว้วางใจให้จัดทำระบบขึ้นในปี ค.ศ. 1998 และ ยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในการดำเนินงานของสนามบิน และ ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการทำงานแบบ 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ บริษัท AMCCIT เป็นผู้ให้บริการระบบบริหารงานธุรกิจร้านค้าปลีก (AOP RMS) แก่่ทางสนามบิน โดยใช้ ORACLE เป็นฐานข้อมูลส่วนกลาง รวบรวมข้อมูลการขายต่างๆที่เกิดขึ้น, ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าปลีกก็ใช้ระบบขายหน้าร้าน และ ระบบบริหารงานหลังบ้านของเราด้วยเช่นกัน

ดาวน์โหลด Acrobat PDF Reader